Bijlage VII.

Protocol behorende bij artikel 23 CAO Goederenvervoer Nederland

In de CAO Goederenvervoer Nederland is in artikel 23 de volgende bepaling opgenomen:

"Alle diensturen worden uitbetaald onder aftrek van de werkelijk genoten dagelijkse rust en onder aftrek van de in bijlage VII beschreven pauzetijden".
Met deze bepaling wordt beoogd het oneigenlijk schrappen van wachturen te voorkomen. In deze bepaling is een drietal begrippen te onderscheiden, te weten:

Diensturen:

dit zijn alle uren die in opdracht van de werkgever worden doorgebracht. Er dient hierbij geen onderscheid gemaakt te worden naar de soort van de activiteiten die tijdens deze uren wordt ontplooid (bijvoorbeeld: rijden, laden, lossen, wachten etc.).

Pauzetijden:

onder pauzetijd wordt verstaan een pauze van:

 

0,5

uur bij een diensttijd van

4,5

- 7,5 uur

1

uur bij een diensttijd van

7,5

- 10,5 uur

l,5

uur bij een diensttijd van

10,5

- 13,5 uur

2

uur bij een diensttijd van

13,5

- 16,5 uur

2,5

uur bij een diensttijd van

16,5

uur en langer

Werkelijk genoten dagelijkse rust:

onder werkelijk dagelijkse rust wordt verstaan de periode waarin de werknemer geen arbeid verricht en die is gelegen tussen twee diensten.

Werkwijze:

Nadat, na aftrek van de werkelijk genoten dagelijkse rust, de diensttijd is bepaald, dient vervolgens aan de hand van de hierboven onder (2) weergegeven staffel de pauze volgens deze staffel te worden afgetrokken. Er kan zich een omstandigheid voordoen waarin de genoten pauze niet correspondeert met de wettelijke pauze. Voor zover er tussen werkgever en werknemer geen verschil van mening bestaat over het feit dat het geen gestructureerde werkwij­ ze/normering als bedoeld in artikel 23 lid 3 is en dat het niet de bedoeling heeft de loonkosten te verlagen, kan de werkelijke pauze worden afgetrokken. Het aantal uren dat vervolgens resteert, geldt als het aantal uit te betalen uren in het kader van de loonberekening.

Ga naar boven